www.neofila.com BOSNIA-H. (Croatian) HOME PAGE
(HERCEG BOSNA, Mostar Post)
NEOFILA # Pic MINT STAMPS DMY MICHEL # SCOTT # EUR Ord
    1993          
BHC-   1-5   History & Towns. 5v:100,200,500,1000,2000 12.05.93 1-5 1-5 1.14  
BHC-   6   Christmas '93. 1v: 6000 03.12.93 6 6 1.58  
BHC-   7/8   EUROPA '93 (Art). Pair of 2v: 3500, 5000 06.12.93 7-8 7 7.20  
BHC-   9   Kravica Waterfall. 1v: 3000 07.12.93 9 8 0.86  
BHC-  10   Prince Hrvatinic. 1v: 1500 08.12.93 10 9 1.05  
BHC-  11   Plehan Monastery. 1v: 2200 15.12.93 11 10 0.54  
    1994          
BHC-  12   Coat of Arms. 1v: 10 000 10.02.94 12 11 2.98  
BHC-  13   Sacral Art (Rama Cross). 1v: 2.80 28.11.94 13 12 1.16  
BHC-  13R   Sacral Art (Rama Cross). Sheetlet of 4 stamps 28.11.94 13 Kb 12 sh 4.40  
BHC-  14/15   Flowers, Dog. Pair of 2v: 3.80, 4.00 30.11.94 14-15 13 3.20  
BHC-  16   Nature Monument (Hutovo Blato). 1v: 0.80 02.12.94 16 14 0.70  
BHC-  17/18   EUROPA '94 (Bicycle,Mercedes).Pair of 2v: 8,10 05.12.94 17-18 15 4.90  
BHC-  19   Ljubuski Town-550. 1v: 1.00 08.12.94 19 16 0.40  
BHC-  20   Franciscan Hospital in Nova Bila. 1v: 5.00 12.12.94 20 17 1.93  
BHC-  20R   Franciscan Hospital in Nova Bila. Sheetlet of 4 12.12.94 20 KB 17 sh 7.80  
    1995          
BHC-  21   UNO-50. 1v: 1.50 (from stamp card) 24.10.95 21 18    
BHC-  21/30MC   UNO-50. Stampcard of 10 (#1-10), v:1.50 24.10.95 21 MK 18 Card    
BHC-  31   Christmas '95. 1v: 5.40 04.12.95 22 19 1.82  
BHC-  32   Kraljeva Sutjeska Monastery. 1v: 3.00 07.12.95 23 20 0.95  
BHC-  33   Mostar Monastery. 1v: 4.00 12.12.95 25 22 1.09  
BHC-  34   Srebrenica Monastery. 1v: 2.00 20.12.95 24 21 0.54  
BHC-  35   EUROPA '95 (Christ). 1v: 6.50 28.12.95 26 23 17.30  
    1996          
BHC-  36-37   Medjugorje Mary. 2v: 2.oo, 9.oo from s/cards 15.08.96 30-31 27-28 8.40  
BHC-  36-37MC   Medjugorje Mary. 2 s/cards: 10 x2.oo, 5 x9.oo 15.08.96 30-31MK 27a-28a 42.00  
BHC-  36-37D   Medjugorje Mary. 2v:1.10 ovpt Taipei'96 15.08.96 32-33 29-30    
BHC-  36-37NC   Medjugorje Mary.2 s/cards opt Taipei'96, v:1.10 15.08.96 32-33MK 29a-30a    
BHC-  38   Madonna Medugorje 1981-1996. 1v: 10.oo 24.06.96 27 24 4.00  
BHC-  38k   Madonna Medjugorje. Booklet of 4 stamps 24.06.96 27 MH 24a BK 16.00  
BHC-  39   EUROPA '96 (Kraljica Katarina). 1v: 2.40 20.07.96 28 25 1.58  
BHC-  40   Siroki Brijeg Church. 1v: 1.40 23.07.96 29 26 0.47  
BHC-  41   Christmas '96 (Madonna with Child). 1v: 2.20 08.12.96 34 31 0.81  
    1997          
BHC-  42/43   EUROPA '97 (Tales & Legends).Strip of 2v: 2, 5 04.04.97 35-36 32 3.59  
BHC-  44   Popes John Paul II Visit. 1v: 3.60 12.04.97 37 33 1.30  
BHC-  44R   Popes John Paul II Visit. Sheetlet of 4 x 3.60 12.04.97 37 KB 33a SH    
BHC-  44k   Popes John Paul II Visit. Booklet of 4 x 3.60 12.04.97 37 Mh 33a bk 4.40  
BHC-  45   Samatorje Church. 1v: 1.40 20.04.97 38 34 0.47  
BHC-  46-47   Fauna & Flora (Bird,Flower). 2v: 1.00, 2.40 17.11.97 40,39 35-36 1.30  
BHC-  48   Christmas '97. 1v: 1.40 01.12.97 41 37 0.53  
    1998          
BHC-  49   EUROPA '98 (Festival of Cartoons). 1v: 6.50 01.04.98 42 38 3.15  
BHC-  50   Hercegovina-550 (COA). 1v: 2.30 08.04.98 43 39 0.79  
BHC-  51   Livno City. 1v: 1.20 09.04.98 44 40 0.46  
BHC-  52   Flora (Flower). 1v: 1.40 09.11.98 45 41 0.56  
BHC-  53   Fauna (Griffon). 1v: 2.40 16.11.98 46 42 0.84  
BHC-  54   Christmas '98. 1v: 5.40 02.12.98 47 43 1.73  
    1999          
BHC-  55   Costumes. 1v: 0.40 26.03.99 48 44 0.47  
BHC-  56   Poet A.B.Simic 1898-1925. 1v: 0.30 29.03.99 49 45 0.40  
BHC-  57   Bobovac Castle. 1v: 0.10 29.03.99 50 46 0.18  
BHC-  58   EUROPA 1999 (Landscape). 1v: 1.50 31.03.99 51 47    
BHC-  59   Flower (Dianthus Freynii). 1v: 0.80 11.10.99 52 48 1.05  
BHC-  60   Fauna (Marten). 1v: 0.40 15.10.99 53 49 0.53  
BHC-  61   Archeology - Stolac Castle. 1v: 0.10 03.11.99 54 50 0.18  
BHC-  62   Christmas 1999. 1v: 0.30 22.11.99 55 51 0.44  
    TAX (Charity) stamps          
BHC- T  1   Tax. Den Haag. 1v: 0.20 ??.06.99     0.88  
BHC- T  2   Tax. Army (HVO). 1v: 0.20 ??.09.99     0.40  
BHC- T  3   Tax. Monastery of Franciscan Sisters. 1v: 0.20 ??.11.99     0.88  
    2000          
BHC-  63   Poet Nikola Sop. 1v: 0.40 05.04.00 56 52 0.47  
BHC-  64   World Health Day. 1v: 0.40 07.04.00 57 53 0.47  
BHC-  65   EUROPA 2000 (Ceramic Doves). 1v: 1.80 09.05.00 58 54 9.10  
BHC-  66   Lovro Karaula 1800-1875. 1v: 0.80 19.05.00 59 55 0.88  
BHC-  67   Flora 2000 (Tree). 1v: 1.50 16.08.00 60 56 1.73  
BHC-  68   Fauna 2000 (Eel: Anguilla). 1v:0.80 18.08.00 61 57 1.05  
BHC-  69-70   Chess. 2v: 0.80, 0.80 23.09.00 62-63 58-59 1.98  
BHC-  71   Costumes. 1v: 0.40 26.09.00 65 61 0.53  
BHC-  72   Tomislavgrad Monastery. 1v: 1.50 26.09.00 64 60 1.93  
BHC-  73   Anti AIDS. 1v: 0.80 01.12.00 66 62 1.05  
BHC-  74   Christmas 2000. 1v: 0.40 04.12.00 67 63 0.53  
    2001          
BHC-  75-76   Fishes. 2v: 0.30, 1.50 22.02.01 68-69 64-65 2.14  
BHC-  75-76Sz   Fishes. 2 sheetlets, each of 8 + label 22.02.01 68-69 Kb 64-65 sh    
BHC-  77-78   EUROPA 2001. 2v: 1.10, 1.80 31.03.01 70-71 66-67 3.90  
BHC-  77-78S   EUROPA 2001. 2 sheetlets, each of 9 31.03.01 70-71 Kb 66-67 sh    
BHC-  79/80   Zrinski - Frankopani. Vert strip of 2v: 0.40, 0.40 30.04.01 72-73 68 0.95  
BHC-  81-82   Old Ships. 2v: 0.80, 1.80 15.06.01 74-75 70,69 3.10  
BHC-  81-82Sz   Old Ships. 2 sheetlets, each of 8 + label 15.06.01 74-75 Kb 70,69 sh    
BHC-  83M   Medugorje. S/S: 3.80 24.06.01 BL1 (76) 71 4.29  
BHC-  84   Virgin Kondzilska. 1v: 0.80 15.08.01 77 72 0.95  
BHC-  85/86   Computing Machine - 50. Strip of 2v x 0.40 09.09.01 78-79 73 0.95  
BHC-  85/86Tz   Computing Machine. Sheet of 30 (13str+4 lbl) 09.09.01 78-79 Bg 73 Sh    
BHC-  87z   NASA Mission Odisei 2001. 1v: 1.50 + label 09.09.01 80 Zf 74    
BHC-  87zS   NASA Mission Odisei. Sheetlet of 9 + 9 labels 09.09.01 80 KB 74 sh    
BHC-  88   Fra Slavko Barbaric. 1v: 0.80 24.11.01 81 75 0.95  
BHC-  88Sz   Fra Slavko Barbaric. Sheetlet of 8 + label 24.11.01 81 Kb 75 sh    
BHC-  89   Walt Disney -100. 1v: 1.50 05.12.01 82 76 1.75  
BHC-  90   Christmas 2001. 1v: 0.40 08.12.01 83 77 0.47  
BHC-  91   A.Nobel Award. 1v: 1.80 10.12.01 84 78 2.10  
BHC-  91S   A.Nobel Award. Sheetlet of 9 stamps 10.12.01 84 Kb 78 sh    
    2002          
BHC-  92   WOG Salt Lake 2002. 1v: 0.80 04.02.02 85 79 0.95  
BHC-  92Sz   WOG Salt Lake 2002. Sheetlet of 8 + label 04.02.02 85 Kb 79 sh    
BHC-  93z   Mountains. 1v: 0.40 + label 11.03.02 86 Zf 80 0.47  
BHC-  94   Mostar in 1452. 1v: 0.30 03.04.02 87 81 0.40  
BHC-  95-96   EUROPA 2002 (Circus). 2v: 0.80, 1.50 05.04.02 88-89 82-83 4.20  
BHC-  95-96S   EUROPA 2002 (Circus). 2 sheetlets, each of 9 05.04.02 88-89 KB 82-83 sh    
BHC-  97   Leonardo da Vinci. 1v: 0.40 15.04.02 90 84 0.72  
BHC-  97Sz   Leonardo da Vinci. Sheetlet of 8 + label 15.04.02 90 KB 84 sh    
BHC-  98   Football 2002. 1v: 1.50 22.05.02  91 85 1.64  
BHC-  98S   Football 2002. Sheetlet of 9 stamps 22.05.02  91 KB 85 sh    
BHC-  99   Fra Didak Buntic. 1v: 0.80 05.06.02  92 86 1.05  
BHC- 100   Hum Plate (Old writing). 1v: 0.40 13.06.02  93 87 0.47  
BHC- 100Tz   Hum Plate (Old writing). Sheet of 14 + 6 labels 13.06.02  93 Bg 87 Sh    
BHC- 101   Marilyn Monroe. 1v: 0.40 05.08.02 94 88    
BHC- 101Sz   Marilyn Monroe. Sheetlet of 8 + label 05.08.02 94 KB 88 sh    
BHC- 102   Elvis Presley. 1v: 1.50 16.08.02 95 89 2.10  
BHC- 102Sz   Elvis Presley. Sheetlet of 8 + label 16.08.02 95 KB 89 sh    
BHC- 103   Television-75 years. 1v: 1.50 07.09.02 96 90 1.75  
BHC- 103Tz   Television-75 years. Sheet of 14 + 6 tabs (TV) 07.09.02 96 Bg 90 sh    
BHC- 104   Stamp Day 2002. 1v: 0.80 09.09.02 97 91 0.95  
BHC- 105   "Napredak"-100. 1v: 0.40 14.09.02 98 92 0.47  
BHC- 106   Sport (Bowling). 1v: 1.50 08.10.02 99 93 1.82  
BHC- 107   Flower. 1v: 0.30 21.10.02 100 94 0.40  
BHC- 107S   Flower. Sheetlet of 9 stamps 21.10.02 100 KB 94 sh    
BHC- 108   Butterfly. 1v: 0.80 25.10.02 101 95 0.95  
BHC- 108S   Butterfly. Sheetlet of 9 stamps 25.10.02 101 KB 95 sh    
BHC- 109   Christmas 2002. 1v: 0.40 04.12.02 102 96 0.47  
BHC- 110   Travnik School-120. 1v: 0.80 14.12.02 103 97 0.95  
    2003          
BHC- 111 Pic Bishop Dr. Josip Stadler. 1v: 0.50 24.01.03 104 Musl 435 0.61  
BHC- 111Tz   Bishop Dr. Josip Stadler. Sheet of 14 + 6 label 24.01.03 104 Bg M 435 Sh    
BHC- 112   Gymnasium in Siroki Brijeg. 1v: 0.40 26.02.03 105 98 0.47  
BHC- 112Tz   Gymnasium in Siroki Brijeg. Sheet of 18 + label 26.02.03  105 Bg 98 Sh    
BHC- 113   Bilino Polje. 1v: 0.50 08.04.03 107 100 0.60  
BHC- 114   Madonna (First Stamp-10). 1v: 0.80 12.05.03 108 101 0.95  
BHC- 114RM   Madonna (First Stamp-10). Sheetlet of 4 stamps 12.05.03 BL3 (108) 101 sh4 5.30  
BHC- 114Sz   Madonna (First Stamp-10). Sheetlet of 8 + label 12.05.03 108 KB 101 sh8    
BHC- 115   Wine Feast. 1v: 1.50 25.05.03 109 102 1.66  
BHC- 115S   Wine Feast. Sheetlet of 9 stamps 25.05.03 109 KB 102 sh    
BHC- 116-17   Flora, Fauna (Bird). 2v: 0.50, 2.00 10.06.03 110-11 103-04 3.08  
BHC- 116-17Sz   Flora, Fauna (Bird). 2 sheetlets, each of 8 +label 10.06.03 110-11 KB 103-04 sh    
BHC- 118   EUROPA 2003 (Poster Art). 1v: 1.80 05.04.03 106 99 2.98  
BHC- 118RM   EUROPA 2003 (Poster Art). Sheetlet of 4 stamps 05.04.03 BL2 (106) 99 sh4    
BHC- 119   Pope John Paul II. 1v: 1.50 22.06.03 112 105 1.84  
BHC- 119Sz   Pope John Paul II. Sheetlet of 8 + label 22.06.03 112 KB 105 sh    
BHC- 120   Fra Matija Divkovic. 1v: 3.80 24.06.03 113 106 4.60  
BHC- 120Tz   Fra Matija Divkovic. Sheet of 14 + label of 6 24.06.03 113 Bg 106 Sh    
BHC- 121-22   Costumes. 2v: 0.50, 0.70 20.08.03 114-15 107-08 1.58  
BHC- 123   Krizevci-70 (Cross). 1v: 0.80 14.09.03 116 109 1.10  
BHC- 123Sz   Krizevci-70 (Cross). Sheetlet of 8 + label 14.09.03 116 KB 109 Sh    
BHC- 124   Stjepan II. Kotromanic. 1v: 0.20 28.09.03 117 110 0.28  
BHC- 125   Stamp Day (Teleprinter-75). 1v: 1.50 09.10.03 118 111 1.98  
BHC- 125Tz   Stamp Day (Teleprinter). Sheet of 16+4 labels 09.10.03 118 Bg 111 Sh    
BHC- 126   Alberto Fortis. 1v: 0.50 21.10.03 119 112 0.67  
BHC- 127   Children's Day. 1v: 1.00 20.11.03 120 113 1.23  
BHC- 127Sz   Children's Day. Sheetlet of 8 + label 20.11.03 120 KB 113 sh    
BHC- 128   Christmas 2003. 1v: 0.50 04.12.03 121 114 0.79  
BHC- 128Sz   Christmas 2003. Sheetlet of 8 + label 04.12.03 121 KB 114 sh    
BHC- 129 Pic Wright Brothers. 1v: 2.00 17.12.03 122 115 2.43  
BHC- 129S   Wright Brothers. Sheetlet of 9 stamps 17.12.03 122 KB 115 sh    
    2004          
BHC- 130   Investment Conference in BiH. 1v: 5.00 23.01.04 123 116 6.02  
BHC- 130S   Investment Conference in BiH. Sheetlet of 9 23.01.04 123 KB 116 sh    
BHC- 131   Valentine's Day. 1v: 0.10 14.02.04 124 117 0.32  
BHC- 131S   Valentine's Day. Sheetlet of 9 14.02.04 124 KB 117 sh    
BHC- 132   Albert Einstein. 1v: 0.50 14.03.04 125 118 0.70  
BHC- 132Sz   Albert Einstein. Sheetlet of 8 + label 14.03.04 125 KB 118 sh    
BHC- 133   Tattoo. 1v: 0.50 20.03.04 126 119 0.70  
BHC- 133Sz   Tattoo. Sheetlet of 8 + label 20.03.04 126 KB 119 sh    
BHC- 134   Flora (Flower). 1v: 1.00 30.03.04 127- 120 1.12  
BHC- 134Sz   Flora (Flower). Sheetlet of 8 + label 30.03.04 127 KB- 120 sh    
BHC- 135   Fauna (Salamander). 1v: 1.50 30.03.04 -128 121 1.49  
BHC- 135Sz   Fauna (Salamander). Sheetlet of 8 + label 30.03.04 -128 KB 121 sh    
BHC- 136/37   EUROPA 2004 (Holidays). Pair of 2v:1.50, 2.00 05.04.04 129-30 122 3.13  
BHC- 136/37RM   EUROPA 2004. Sheetlet (Mi=BL) of 4 (2 sets) 05.04.04 BL4 (129-30) 122 S/S    
BHC- 138   A.K.Miosic. 1v: 0.70 17.04.04 131 123 0.86  
BHC- 138S   A.K.Miosic. Sheetlet of 9 stamps 17.04.04 131 KB 123 sh    
BHC- 139   Football Portugal 2004. 1v: 2.00 12.06.04 132 124 2.45  
BHC- 139RM   Football 2004. Sheetlet (Mi=BL) of 4 stamps 12.06.04 BL5 (132) 124a S/S 9.80  
BHC- 139S   Football Portugal 2004. Sheetlet of 9 12.06.04 132 KB 124 sh    
BHC- 140   Archaeology (Kocerin Tablet). 1v: 0.70 27.06.04 133 125 0.86  
BHC- 140S   Archaeology (Kocerin Tablet). Sheetlet of 9 27.06.04 133 KB 125 sh    
BHC- 141   Moon Landing-35. 1v: 1.00 20.07.04 134 126 1.23  
BHC- 141S   Moon Landing-35. Sheetlet of 9 stamps 20.07.04 134 KB 126 sh    
BHC- 142   Mostar Bridge. 1v: 0.50 23.07.04 135 127 0.72  
BHC- 142Sz   Bridge in Mostar. Sheetlet of 8 + label 23.07.04 135 KB 127 sh    
BHC- 143   Wheel of Buna. 1v: 1.00 09.09.04 136 128 1.23  
BHC- 143S   Wheel of Buna. Sheetlet of 9 stamps 09.09.04 136 KB 128 sh    
BHC- 144   Stamp Day. 1v: 1.50 09.10.04 137 129 1.87  
BHC- 144Sz   Stamp Day. Sheetlet of 8 + label 09.10.04 137 KB 129 SH    
BHC- 145   Hippopotamus (Day of Savings). 1v: 0.50 31.10.04 138 130 0.65  
BHC- 145Sz   Hippopotamus (Savings). Sheetlet of 8+label 31.10.04 138 KB 130 SH    
BHC- 146   K.F.Benz-160. 1v: 1.50 25.11.04 139 131 1.86  
BHC- 146Sz   K.F.Benz-160. Sheetlet of 8 + label 25.11.04 139 KB 131 SH    
BHC- 147/48   Christmas 2004. Pair of 2v: 0.50, 1.00 04.12.04 140-41 132 1.86  
BHC- 147/48S   Christmas 2004. Sheetlet of 10 (5 pairs) 04.12.04 140-41 KB 132 sh    
    2005          
BHC- 149 Pic Costume of Kupres. 1v: 1.50 20.02.05 142 133 1.86  
BHC- 149S   Costume of Kupres. Sheetlet of 9 stamps 20.02.05 142 KB 133 sh    
BHC- 150/53 Pic Birds. Block of 4v x 1.00 02.03.05 145-48 134 5.40  
BHC- 150/53S   Birds. Sheetlet of 8 (2 different blocks of 4v) 02.03.05 145-48 KB 134 sh    
BHC- 154-55 Pic Flowers 2005. 2v: 0.50, 0.50 02.03.05 143-44 135-36 1.23  
BHC- 154-55Sz   Flowers 2005. 2 sheetlets, each of 8 + label 02.03.05 143-44 KB 135-36 sh    
BHC- 156/57 Pic Zrinjski Sport Club. Strip of 2v: 3.00, 3.00 15.03.05 149-50 137    
BHC- 156/57S   Zrinjski Sport Club. Sheetlet of 10 (5 strips) 15.03.05 149-50 KB 137 sh    
BHC- 158 Pic Easter 2005. 1v: 0.50 27.03.05 151 138 0.63  
BHC- 158Sz   Easter 2005. Sheetlet of 8 + label 27.03.05 151 KB 138 sh    
BHC- 159/60 Pic Tales. Strip of 2v: 0.20, 0.20 02.04.05 152-53 139 0.63  
BHC- 159/60S   Tales. Sheetlet of 10 (5 sets) 02.04.05 152-53 KB 139 sh    
BHC- 161/62 Pic EUROPA 2005 (Gastronomy). Strip of 2v x2.00 05.04.05 154-55 140 5.10  
BHC- 161/62RM Pic EUROPA 2005. S/Sheetlet of 4 (2 sets) 05.04.05 BL6 (154-55) 140c 9.60  
BHC- 161/62Sz   EUROPA 2005. Sheetlet of 10 (4 sets +2 labl) 05.04.05 154-55 KB 140 sh    
BHC- 163 Pic Music Instrument. 1v: 5.00 10.05.05 156 141 6.05  
BHC- 163Sz Pic Music Instrument. Sheetlet of 8 + label 10.05.05 156 KB 141 sh    
BHC- 164 Pic Vjetrenica Cave. 1v: 1.00 05.06.05 157 142 1.23  
BHC- 164Sz Pic Vjetrenica cave. Sheetlet of 8 +label 05.06.05 157 KB 142 sh    
BHC- 165 Pic Railway. 1v: 0.50 14.06.05 158 143 0.65  
BHC- 165Sz Pic Railway. Sheetlet of 8 + label 14.06.05 158 KB 143 sh    
BHC- 166 Pic Medugorje 2005. 1v: 1.00 29.07.05 159 144 1.23  
BHC- 166Sz Pic Medugorje 2005. Sheetlet of 8 + label 29.07.05 159 KB 144 sh    
BHC- 167 Pic Fra Grgo Martic. 1v: 1.00 30.08.05 160 145 1.23  
BHC- 167S   Fra Grgo Martic. Sheetlet of 9 stamps 30.08.05 160 KB 145sh    
BHC- 168 Pic Trumpet. 1v: 0.50 01.10.05 161 146 0.65  
BHC- 168Sz Pic Trumpet. Sheetlet of 8 + label 01.10.05 161 KB 146 SH    
BHC- 169 Pic Dayton Agreement. 1v: 1.50 21.11.05 162 147 1.84  
BHC- 169Sz Pic Dayton Agreement. Sheetlet of 8 +label 21.11.05 162 KB 147 SH    
BHC- 170 Pic Fra Slavko Barbaric. 1v: 1.00 24.11.05 163 148 1.23  
BHC- 170Sz Pic Fra Slavko Barbaric. Sheetlet of 8 +label 24.11.05 163 KB 148 SH    
BHC- 171-72 Pic Christmas 2005. 2v: 0.50, 0.50 04.12.05 164-65 149-50 1.23  
BHC- 171-72Sz Pic Christmas 2005. 2 sheetlets, each of 8 +label 04.12.05 164-65 KB 149-50 SH    
    2006          
BHC- 173/76 Pic Europa CEPT-50. Strip 4v x 2.00 15.01.06 166-69 151 10.00  
BHC- 173/76M Pic Europa CEPT-50. S/S of 4v x 2.00 15.01.06 BL7 (166-9) 151e 15.80  
BHC- 173/76T   Europa CEPT-50. Sheet of 5 strips 15.01.06 166-69 Bg 151 Sh    
BHC- 177 Pic Bird. 1v: 1.00 02.02.06 170 152 1.23  
BHC- 177Sz Pic Bird. Sheetlet of 8 + label 02.02.06 170 KB 152 SH    
BHC- 178/79 Pic EUROPA 2006 (Integration). Pair of 2v x 2.00 05.04.06 171-72 153 5.00  
BHC- 178/79M Pic EUROPA 2006. S/S of 4 (2 pairs) 05.04.06 BL8 (171-2) 153c 10.00  
BHC- 178/79Sz Pic EUROPA 2006. Sheetlet of 4 pairs+ 2 labels 05.04.06 171-72 Kb 153 SH    
BHC- 180 Pic Earth and Sunflower. 1v: 1.00 22.04.06 173 154 1.23  
BHC- 180Sz Pic Earth and Sunflower. Sheetlet of 8 + label 22.04.06 173 KB 154 sh    
BHC- 181 Pic Free Media. 1v: 0.50 03.05.06 174 155 0.65  
BHC- 181Sz Pic Free Media. Sheetlet of 8 + label 03.05.06 174 KB 155 sh    
BHC- 182 Pic Telecommunication. 1v: 1.00 17.05.06 175 156 1.23  
BHC- 182Sz Pic Telecommunication. Sheetlet of 8 + label 17.05.06 175 KB 156 sh    
BHC- 183 Pic Uzdol (Church). 1v: 0.50 24.06.06 181 162 0.65  
BHC- 183Sz Pic Uzdol (Church). Sheetlet of 8 +label 24.06.06 181 KB 162 SH    
BHC- 184/88MK Pic Medjugorje-25. Booklet of 10 (2 sets) 16.06.06 MH1(176-80) 157-61a BK 12.60  
BHC- 189 Pic Nikola Tesla. 1v: 2.00 09.07.06 182 163 2.43  
BHC- 189S Pic Nikola Tesla. Sheetlet of 9 09.07.06 182 KB 163 sh    
BHC- 190 Pic Archeology. 1v: 0.20 09.09.06 183 164 0.32  
BHC- 190S Pic Archeology. Sheetlet of 9 09.09.06 183 KB 164 sh    
BHC- 191 Pic Day Without Auto. 1v: 1.00 22.09.06 184 165 1.23  
BHC- 191Sz Pic Day Without Auto. Sheetlet of 8 +label 22.09.06 184 KB 165 SH    
BHC- 192 Pic Ethnology (Cross). 1v: 5.00 09.10.06 185 166 6.30  
BHC- 192S Pic Ethnology (Cross). Sheetlet of 9 09.10.06 185 KB 166 sh    
BHC- 193/94 Pic Flowers. Pair of 2v: 0.20, 0.20 01.11.06 186-87 167 0.54  
BHC- 193/94S Pic Flowers. Sheetlet of 8 (4 pairs) 01.11.06 186-87 KB 167 sh    
BHC- 195/98 Pic Birds. Strip of 4v x 0.70 01.11.06 188-91 167C-F 3.78  
BHC- 195/98S Pic Birds. Sheetlet of 8 ( 2 strips of 4v) 01.11.06 188-91 KB 167C-F sh    
BHC- 199-00 Pic Christmas 2006. 2v: 0.50, 1.00 01.12.06 192-93 167G-H 1.86  
BHC- 199-00Sz Pic Christmas 2006. 2 sheetlets, each of 8 +label 01.12.06 192-93 KB 167G-H sh    
    2007          
BHC- 201 Pic Valentine's Day. 1v: 0.10 14.02.07 194 168 0.28  
BHC- 201S   Valentine's Day. Sheetlet of 9 14.02.07 194 KB 168 sh    
BHC- 202/05M Pic Shepherd Dog. S/S of 4v x 0.70 22.02.07 BL9 (195-98) 169 3.43  
BHC- 206 Pic Poet Mak Dizdar. 1v: 1.00 21.03.07 199 170 1.23  
BHC- 206S   Poet Mak Dizdar. Sheetlet of 9 21.03.07 199 KB 170 sh    
BHC- 207/08 Pic EUROPA 2007. Scouts. Pair of 2v: 3, 3 05.04.07 200-01 171 7.40  
BHC- 207/08M Pic EUROPA 2007. Scouts. S/S of 2 pairs 05.04.07 BL10 (200-01) 171a 14.80  
BHC- 207/08Sz Pic EUROPA 2007. Scouts. Sheetlet of 8 +2 labels 05.04.07 200-01 KB 171 sh    
BHC- 209M Pic Tree (Oskorusa). S/S: 2.10 25.04.07 BL11 (202) 172 2.84  
BHC- 210 Pic Archeology. Gabela. 1v: 1.50 12.05.07 203 173 1.86  
BHC- 210S   Archeology. Gabela. Sheetlet of 9 stamps 12.05.07 203 KB 173 sh    
BHC- 211 Pic Flower. Iris. 1v: 2.00 22.05.07 204 174 2.63  
BHC- 211S   Flower. Iris. Sheetlet of 9 stamps 22.05.07 204 KB 174 sh    
BHC- 212M Pic Flower. Iris. Ship. S/S: 3.00 22.05.07 BL12 (205) 175 3.71  
BHC- 213/17 Pic Medugorje 2007. Strip of 5v x 1.00 01.06.07 206-10 176 6.05  
BHC- 213/17K Pic Medugorje 2007. Booklet of 10 (2 strips) 01.06.07 MH2 (206-10) 176f BK 12.10  
BHC- 213/17S Pic Medugorje 2007. Sheetlet of 10 (2 strips) 01.06.07 206-10 HB 176f    
BHC- 218 Pic Bishop Marko Dobretic. 1v: 0.60 13.06.07 211 177 0.79  
BHC- 218S   Bishop Marko Dobretic. Sheetlet of 9 stamps 13.06.07 211 KB 177 sh    
BHC- 219 Pic Boljuni. Day of Culture. 1v: 0.20 23.09.07 212 178 0.32  
BHC- 219Sz Pic Boljuni. Day of Culture. Sheetlet of 8+label 23.09.07 212 KB 178 SH    
BHC- 220 Pic Bowling. 1v: 5.00 24.09.07 213 179 6.70  
BHC- 220Sz Pic Bowling. Sheetlet of 8 + label 24.09.07 213 KB 179 SH    
BHC- 221 Pic Hemp and Spindle. 1v: 0.70 09.10.07 214 180 0.86  
BHC- 221Sz Pic Hemp and Spindle. Sheetlet of 8 + label 09.10.07 214KB 180 SH    
BHC- 222 Pic Flora. Yellow Gentian. 1v: 3.00 01.11.07 219 182 4.00  
BHC- 222S Pic Flora. Yellow Gentian. Sheetlet of 9 stamps 01.11.07 219KB 182 sh    
BHC- 223M Pic Flora. Cranberry. S/S: 3.00 01.11.07 BL13 (220) 183 4.00  
BHC- 224/27 Pic Birds of Hutovo Blato. Block of 4v x 2.00 01.11.07 215-18 Vrbl 181 10.90  
BHC- 224/27S Pic Birds of Hutovo Blato. Sheetlet of 8 (2 sets) 01.11.07 215-18 KB 181 sh    
BHC- 228-29 Pic Christmas 2007. 2v: 0.50, 0.70 01.12.07 221-22 184-85 1.51  
BHC- 228-29Sz Pic Christmas 2007. 2 sheetlets, each of 8 +label 01.12.07 221-22 KB 184-85 SH    
BHC- 230 Pic Friar Angeo Kraljevic. 1v: 1.00 28.12.07 223 186 1.23  
BHC- 230S   Friar Angeo Kraljevic. Sheetlet of 9 stamps 28.12.07 223KB 186 sh    
    2008          
BHC- 231 Pic Easter 2008. 1v: 0.70 23.03.08 224 187 0.88  
BHC- 231S   Easter 2008. Sheetlet of 9 stamps 23.03.08 224 KB 187 sh    
BHC- 232 Pic Matice Hrvatske. Music. 1v: 0.10 25.03.08 225 188 0.28  
BHC- 233-34 Pic EUROPA 2008. Letters. 2v x 3.00 05.04.08 226-27 189-90 7.70  
BHC- 233/34M Pic EUROPA 2008. Letters. S/S of 4 (2 sets) 05.04.08 BL14 (226-27) 190a 15.40  
BHC- 233/34Sz Pic EUROPA 2008. Sheetlet of 10 (4 sets +2 labels) 05.04.08 226-27 KB 189-90 sh    
BHC- 235 Pic Archeology. Helmet. 1v: 2.10 12.05.08 228 191 2.36  
BHC- 235Sz Pic Archeology. Helmet. Sheetlet of 8 + 2 labels 12.05.08 228 KB 191 SH    
BHC- 236 Pic Grave of Mose Danon. 1v: 1.50 21.05.08 229 192 1.68  
BHC- 236S Pic Grave of Mose Danon. Sheetlet of 9 stamps 21.05.08 229 KB 192 sh    
BHC- 237M Pic Andrija Simic and Milfoil. S/S: 2.90 22.05.08 BL15 (230) 193 3.26  
BHC- 238/42 Pic Medugorje 2008. Strip of 5v x 1.00 01.06.08 231-35 194 6.70  
BHC- 238/42K Pic Medugorje 2008. Booklet of 10 (2 strips) 01.06.08 231-35 Mh 194 bk 13.40  
BHC- 238/42S Pic Medugorje 2008. Sheetlet of 10 (2 strips) 01.06.08 231-35 KB 194 sh    
BHC- 243-44 Pic Vintage Days Brotnjo 2008. 2v: 0.50, 0.70 09.09.08 236-37 195-96 1.47  
BHC- 245 Pic Zaostrog Monastery. 1v: 1.00 04.10.08 238 197 1.23  
BHC- 245S   Zaostrog Monastery. Sheetlet of 9 04.10.08 238 KB 197 sh    
BHC- 246 Pic Ethnology. Tobacco Cutting. 1v: 2.00 09.10.08 239 198 2.47  
BHC- 246Sz Pic Ethnology. Tobacco Cutting. Sheetlet of 8 +label 09.10.08 239 KB 198 SH    
BHC- 247 Pic Zepce Town-550. 1v: 1.50 14.10.08 240 199 1.89  
BHC- 247S   Zepce Town-550. Sheetlet of 9 14.10.08 240 KB 199 sh    
BHC- 248 Pic Flora. Potato. 1v: 0.60 01.11.08 241 200 0.74  
BHC- 249M Pic Flora. Potato. S/S: 5.00 01.11.08 BL16 (242) 201 6.10  
BHC- 250/53 Pic Birds of Prey. Strip of 4v x1.50 01.11.08 243-46 202 7.40  
BHC- 250/53S Pic Birds of Prey. Sheetlet of 8 (2 sets) 01.11.08 243-46 KB 202 sh    
BHC- 254 Pic Father Leo Petrovic. 1v: 1.00 15.11.08 247 203 1.75  
BHC- 254S   Father Leo Petrovic. Sheetlet of 9 15.11.08 247 KB 203 sh    
BHC- 255-56 Pic Christmas 2008. 2v: 0.70, 0.70 01.12.08 248-49 204-05 1.75  
BHC- 255-56S   Christmas 2008. 2 sheetlets, each of 9 01.12.08 248-49 KB 204-05 sh    
BHC- 257 Pic Football Club. 1v: 0.70 12.12.08 250 206 0.88  
BHC- 257S   Football Club. Sheetlet of 9 12.12.08 250 KB 206 sh    
BHC- 258M Pic Football Club. S/S: 2.10 12.12.08 BL17 (251) 207 2.61  
    2009          
BHC- 259 Pic Against Breast Cancer. 1v: 0.20 21.03.09 252 208 0.26  
BHC- 259S   Against Breast Cancer. Sheetlet of 9 21.03.09 252 KB 208 sh    
BHC- 260/61 Pic Water Mills. Pair of 2v: 0.70, 0.70 22.03.09 253-54 209 1.58  
BHC- 260/61S Pic Water Mills. Sheetlet of 8 (4 sets) 22.03.09 253-54 KB 209 sh 6.32  
BHC- 262-63 Pic Council of Europe, European Court. 2v x1.50 01.04.09 255-56 210-11 3.82  
BHC- 262-63S   Council of Europe, Europe Court. 2 sh-lets of 9 01.04.09 255-56 KB 210-11 sh    
BHC- 264-65 Pic EUROPA 2009 (Astronomy). 2v: 3, 3 05.04.09 257-58 212ab 7.40  
BHC- 264/65Sz Pic EUROPA 2009. Sheetlet of 8 (4 sets +2 labels) 05.04.09 257-58 KB 212 SH    
BHC- 264/65M Pic EUROPA 2009 (Astronomy). S/S of 4 (2 sets) 05.04.09 BL18 (257-58) 212 sh 14.80  
BHC- 266 Pic COA of Herzeg Stipan. 1v: 1.50 12.05.09 259 213 1.51  
BHC- 266Sz Pic COA of Herzeg Stipan. Sheetlet of 8 + label 12.05.09 259 KB 213 SH    
BHC- 267 Pic Myths and Flora. Costmary. 1v: 2.10 22.05.09 260 214 2.10  
BHC- 268M Pic Myths and Flora. Costmary. S/S: 2.10 22.05.09 BL19 (261) 215 2.10  
BHC- 269 Pic Franciscan Monastery. 1v: 0.70 30.05.09 262 216 0.75  
BHC- 269Sz Pic Franciscan Monastery. Sheetlet of 8 + label 30.05.09 262 KB 216 SH 6.00  
BHC- 270/74 Pic Medjugorje 2009. Strip of 5v x1.00 01.06.09 263-67 217 4.90  
BHC- 270/74K Pic Medjugorje 2009. Booklet of 10 (2 sets) 01.06.09 MH3 (263-7) 217f BK 9.80  
BHC- 270/74S Pic Medjugorje 2009. Sheetlet of 10 (2 sets) 01.06.09 HB3 (263-7) 217f BP 9.80  
BHC- 275 Pic Film Festival. 1v: 0.70 01.09.09 268 218 0.75  
BHC- 275S Pic Film Festival. Sheetlet of 9 01.09.09 268 KB 218 sh    
BHC- 276/77 Pic Franciscan Order. Pair of 2v x1.00 04.10.09 269-70 219 2.21  
BHC- 276/77T   Franciscan Order. Sheet of 16 (8 pairs) 04.10.09 269-70 Bg 219 Sh    
BHC- 278 Pic Post Day (Ethnology). 1v: 0.70 09.10.09 271 220 0.75  
BHC- 278S   Post Day (Ethnology). Sheetlet of 8 stamps 09.10.09 271 KB 220 sh    
BHC- 279 Pic Monastery in Gorica Livno. 1v: 0.60 01.11.09 272 221 0.70  
BHC- 279S   Monastery in Gorica Livno. Sheetlet of 9 01.11.09 272 KB 221 sh    
BHC- 280 Pic Flora, Plum. 1v: 5.00 01.11.09 273 222    
BHC- 280S   Flora, Plum. Sheetlet of 9 01.11.09 273 KB 222 sh    
BHC- 281M Pic Flora, Plum. S/S: 5.00 01.11.09 BL20 (274) 223 4.90  
BHC- 282/85 Pic Birds 2009. Block of 4v x1.50 01.11.09 275-78 Vrbl 224 6.10  
BHC- 282/85S Pic Birds 2009. Sheetlet of 8 (2 sets) 01.11.09 275-78 KB 224 sh    
BHC- 286-87 Pic Christmas 2009. 2v x 0.70 01.12.09 279-80 225-26 1.54  
BHC- 286-87S   Christmas 2009. 2 sheetlets, each of 9 01.12.09 279-80 KB 225-26 sh    
    2010          
BHC- 288-89 Pic WOG Vancouver 2010. 2v: 0.70, 1.50 01.02.10 281-82 227-28 2.30  
BHC- 288-89Sz Pic WOG Vancouver 2010. 2 sheetlets,each of 8+lbl 01.02.10 281-82 KB 227-28 SH    
BHC- 290 Pic Women's Day. 1v: 0.20 08.03.10 283 229 0.25  
BHC- 291 Pic Fra Martin Nedic. 1v: 2.10 01.04.10 284 230 2.08  
BHC- 291S Pic Fra Martin Nedic. Sheetlet of 9 stamps 01.04.10 284 KB 230 sh    
BHC- 292/93 Pic EUROPA 2010 (Children Books).Pair of 2v x3.oo 05.04.10 285-86 231-32 7.40  
BHC- 292/93M Pic EUROPA 2010. S/S of 4 (2 sets) 05.04.10 BL21(285-86) 232a 11.76  
BHC- 292/93Sz Pic EUROPA 2010. Sheetlet of 4 pairs +2 labels 05.04.10 285-86 KB 231-32 sh    
BHC- 294 Pic Archeology (Cave). 1v: 1.50 12.05.10 287   1.86  
BHC- 294S   Archeology (Cave). Sheetlet of 10   287 KB      
BHC- 295M Pic Myths and Flora (Linden). S/S: 5.00 22.05.10 BL22 (288)      
BHC- 296/00K Pic Medjugorje 2010. Booklet of 10 (2 sets) 01.06.10 MH4 (289-93)   12.40  
BHC- 301 Pic Assembly  of Matrix Croatica. 1v: 1.00 19.06.10 294   1.00  
BHC- 301S   Matrix Croatica. Sheetlet of 8 + 2 labels          
BHC- 302 Pic Mother Teresa. 1v: 2.10 27.08.10 295   2.61  
BHC- 302S   Mother Teresa. Sheetlet of 9 stamps 27.08.10 295 KB      
BHC- 303/04 Pic Nature Protection (Lakes). Pair of 2v x 1.00 06.10.10 296-97   2.49  
BHC- 303/04S   Nature Protection (Lakes). Sheetlet of 8 (4 sets) 06.10.10 296-97 KB      
BHC- 305 Pic Ethnology (Shoes). 1v: 0.70 09.10.10 298   0.89  
BHC- 306/09 Pic WWF. Lizards. Bl of 4v x0.50 01.11.10 299-302   2.17  
BHC- 306/09Sz Pic WWF. Lizards. Sheetlet of 8 (2sets) +2 labels 01.11.10 299-302 KB      
BHC- 310/11 Pic Mushrooms. Pair of 2v x 2.10 01.11.10 303-04   5.30  
BHC- 310/11S Pic Mushrooms. Sheetlet of 10 stamps (5 sets) 01.11.10 303-04 KB      
BHC- 312 Pic Fra Slavko Barbaric. 1v: 1.00 24.11.10 305   1.26  
BHC- 312S   Fra Slavko Barbaric. Sheetlet of 10 stamps 24.11.10 305 KB      
BHC- 313-14 Pic Christmas 2010, New Year. 2v: 0.70, 0.70 01.12.10 306-07   1.75  
BHC- 313-14S   Christmas 2010, New Year. 2 sheetlets,each of 10 01.12.10 306-07 KB      
    2011          
BHC- 315 Pic First Book - 400y. 1v: 0.70 21.02.11 308   0.74  
BHC- 315S Pic First Book - 400y. Sheetlet of 9 stamps 21.02.11 308 KB      
BHC- 316 Pic World Meteorological Day. 1v: 0.20 23.03.11 309   0.23  
BHC- 317 Pic Easter 2011. 1v: 0.70 01.04.11 310   0.74  
BHC- 317S Pic Easter 2011. Sheetlet of 9 stamps 01.04.11 310 KB      
BHC- 318/19 Pic EUROPA 2011 (Forests). Pair of 2v x 3.00 05.04.11 311-312   7.40  
BHC- 318/19M Pic EUROPA 2011. S/S of 4 (2 pairs) 05.04.11 BL23 (311-12)   14.80  
BHC- 318/19S Pic EUROPA 2011. Sheetlet of 4 pairs + 2 labels 05.04.11 311-12 KB      
BHC- 320 Pic First Space Flight-50y. Y.Gagarin. 1v: 0.10 12.04.11 313   0.28  
BHC- 321 Pic Archeology. Basilica in Cim. 1v: 1.50 12.05.11 314   1.87  
BHC- 321S Pic Archeology. Basilica in Cim. Sheetlet of 9 stamps 12.05.11 314 KB      
BHC- 322 Pic Scientist R.Boskovic - 300. 1v: 2.10 18.05.11 315   2.61  
BHC- 322S Pic Scientist R.Boskovic - 300. Sheetlet of 9 stamps 18.05.11 315 KB      
BHC- 323M Pic Myths and Flora. Hawthorn, Bats. S/S: 5.00 22.05.11 BL24 (316)   4.94  
BHC- 324/27 Pic Medjugorje 2011. Se-tenant 4v x 1.00 + label 01.06.11 317-20   5.10  
BHC- 324/27M Pic Medjugorje 2011. S/S of 4v x 1.00 01.06.11 BL25(317-20)   5.10  
BHC- 324/27Sz Pic Medjugorje 2011. Sheetlet of 2 sets (8 + 2 labels) 01.06.11 317-20 KB      
BHC- 328 Pic Saint Anthony of Padua. 1v: 1.00 13.06.11 321   1.26  
BHC- 328S Pic Saint Anthony of Padua. Sheetlet of 10 stamps 13.06.11 321 KB      
BHC- 329 Pic Bicycle Day. 1v: 0.70 16.07.11 322   0.74  
BHC- 329S Pic Bicycle Day. Sheetlet of 10 stamps 16.07.11 322 KB      
BHC- 330 Pic Parish of Skopaljska Gracanica. 1v: 0.50 13.08.11 323   0.53  
BHC- 330S   Parish of Skopaljska Gracanica. Sheetlet of 9 13.08.11 323 KB      
BHC- 331 Pic Blessed Martyrs of Drina. 1v: 0.70 24.09.11 324   0.67  
BHC- 331S Pic Blessed Martyrs of Drina. Sheetlet of 10 stamps 24.09.11 324 KB      
BHC- 332 Pic Post Day (Fibula). 1v: 1.00 09.10.11 325   1.05  
BHC- 332Sz   Post Day (Fibula). Sheetlet of 8 + label 09.10.11 325 KB      
BHC- 333 Pic Fridtjof Nansen. 1v: 1.50 10.10.11 326   1.54  
BHC- 333S Pic Fridtjof Nansen. Sheet of 10 stamps 10.10.11 326 KB   15.40  
BHC- 334/37 Pic Fauna 2011 (Lynx). Block of 4v x 3.00 01.11.11 327-30 Vrbl   11.70  
BHC- 334/37S Pic Fauna 2011 (Lynx). Sheetlet of 8 (2 blocks of 4v) 01.11.11 327-30 KB   23.40  
BHC- 338/39 Pic Flora 2011 (Figs, Pomegranate). Pair of 2v x2.00 01.11.11 331-32   4.04  
BHC- 338/39S Pic Flora 2011 (Figs,Pomegranate). Sheetlet of 4 pairs 01.11.11 331-32 KB   16.16  
BHC- 340-41 Pic Christmas 2011, New Year. 2v x 0.70 01.12.11 333-34   1.47  
BHC- 340-41S Pic Christmas, New Year. 2 sheetlets,each of 10 01.12.11 333-34 KB      
    2012          
BHC- 342 Pic Grammar of Toma Babic. 1v: 0.70 21.02.12 335   0.67  
BHC- 342S Pic Grammar of Toma Babic. Sheetlet of 9 stamps 21.02.12 335 KB      
BHC- 343 Pic Gastronomy (Cheese). 1v: 2.10 21.03.12 336   1.98  
BHC- 343S Pic Gastronomy (Cheese). Sheetlet of 8 stamps 21.03.12 336 KB      
BHC- 344/45 Pic EUROPA 2012 (Visit). Pair of 2v x 3.00 05.04.12 337-38   6.30  
BHC- 344/45M Pic EUROPA 2012 (Visit). S/S of 4 (2 pairs) 05.04.12 BL26 (337-8)   12.60  
BHC- 344/45Sz Pic EUROPA 2012. Sheetlet of 4 pairs +2 labels 05.04.12 337-38 KB   25.20  
BHC- 346 Pic Red Cross Day. 1v: 1.00 08.05.12 339   1.23  
BHC- 346S Pic Red Cross Day. Sheet of 10 stamps 08.05.12 339 KB      
BHC- 347 Pic Archeology (The God Mithra). 1v: 0.70 12.05.12 340   0.86  
BHC- 348M Pic Myths and Flora. S/S: 3.00 22.05.12 BL27 (341)   2.94  
BHC- 349 Pic Nobel Prize. I.Andric, V.Prelog. 1v: 1.50 23.05.12 342   1.54  
BHC- 349S Pic Nobel Prize. I.Andric, V.Prelog. Sheet of 9 stamps 23.05.12 342 KB   13.86  
BHC- 350 Pic Medugorje 2012. 1v: 1.00 01.06.12 343   1.23  
BHC- 350S   Medugorje 2012. Sheetlet of 8 stamps 01.06.12 343 KB      
BHC- 351/52 Pic Blagaj and Visoko Towns. Pair of 2v x 0.60 22.06.12 344-45   1.23  
BHC- 351/52S Pic Blagaj and Visoko Towns. Sheetlet of 5 pairs 22.06.12 344-45 KB   6.15  
BHC- 353 Pic Friar Nikola Simovic 1839-1912. 1v: 1.00 10.09.12 346   1.09  
BHC- 353Sz Pic Friar Nikola Simovic 1839-1912. Sheetlet of 8+labl 10.09.12 346 KB   8.72  
BHC- 354 Pic Music Instrument Sargija. 1v: 0.20 09.10.12 347   0.25  
BHC- 354T Pic Music Instrument Sargija. Sheet of 20 stamps 09.10.12 347 Bg      
BHC- 355/56M Pic Coins from Daorson. S/S of 4  (2 x2v) x5.00 31.10.12 BL28 (348-9)   20.00  
BHC- 357/58 Pic Flora 2012. Cherry. Pair of 2v :0.50, 0.50 01.11.12 350-51   1.09  
BHC- 357/58Sz Pic Flora 2012. Cherry. Sheetlet of 4 pairs+2 labels 01.11.12 350-51 KB   4.36  
BHC- 359/62 Pic Fauna 2012. Snakes. Se-tenant 4v x2.00 01.11.12 352-55 str   8.10  
BHC- 359/62S Pic Fauna 2012. Snakes. Sheetlet of 8 ( 2 sets) 01.11.12 352-55 KB   16.20  
BHC- 363-64 Pic Christmas 2012. 2v: 0.70, 0.70 01.12.12 356-57   1.54  
 

2013

         
BHC- 365 Pic Edict of Milan-1700 years. 1v: 0.90 26.01.13 358   1.00  
BHC- 365Sz Pic Edict of Milan-1700 years. Sheetlet of 8+label 26.01.13 358 KB   8.00  
BHC- 366 Pic Year of Snake. 1v: 0.20 10.02.13 359   0.25  
BHC- 366S Pic Year of Snake. Sheetlet of 9 stamps 10.02.13 359 KB   2.25  
BHC- 367 Pic Kulin Ban - 850th Ann. 1v: 1.50 01.03.13 360   1.54  
BHC- 367Sz Pic Kulin Ban - 850th Ann. Sheetlet of 8+2 labels 01.03.13 360 KB   12.32  
BHC- 368/69 Pic EUROPA 2013 (Postal Vehicles). Pair of 2v x3.00 05.04.13 361-62   6.10  
BHC- 368/69M Pic EUROPA 2013. S/S of 2 pairs 05.04.13 BL29 (361-2   12.20  
BHC- 368/69Sz Pic EUROPA 2013. Sheetlet of 4 pairs+2labels 05.04.13 361-62 KB   24.40  
BHC- 370 Pic Firefighters Day. 1v: 0.70 04.05.13 363   0.77  
BHC- 370S Pic Firefighters Day. Sheetlet of 10 stamps 04.05.13 363 KB   7.70  
BHC- 371 Pic First Stamp 1993-2013. 1v: 2.10 12.05.13 364   2.15  
BHC- 371Sz Pic First Stamp 1993-2013. Sheetlet of 9+label 12.05.13 364 KB   19.35  
BHC- 372 Pic Archeology. 1v: 0.10 12.05.13 365   0.19  
BHC- 373M Pic Myths and Flora.Turkey Oak. S/S: 2.00 22.05.13 BL30 (366)   2.10  
BHC- 374 Pic Medjugorje 2013. 1v: 1.00 01.06.13 367   1.09  
BHC- 374S Pic Medjugorje 2013. Sheetletr of 8 stamps 01.06.13 367 KB   8.72  
BHC- 375 Pic Friar Radoslav Glavas. 1v: 1.00 20.07.13 368   1.09  
BHC- 375S Pic Friar Radoslav Glavas. Sheetlet of 9 stamps 20.07.13 368 KB   9.81  
BHC- 376 Pic Ethnology. Wooden Plow. 1v: 2.70 09.10.13 369   2.77  
BHC- 376S Pic Ethnology. Wooden Plow. Sheetlet of 8 09.10.13 369 KB   22.16  
BHC- 377 Pic Giuseppe Verdi. 1v: 1.50 10.10.13 370   1.54  
BHC- 377Sz Pic Giuseppe Verdi. Sheetlet of 8 +2 labels 10.10.13 370 KB   12.32  
BHC- 378 Pic Friar Dominic Mandic. 1v: 1.10 24.10.13 371   1.16  
BHC- 378S Pic Friar Dominic Mandic. Sheetlet of 9 24.10.13 371 KB   10.44  
BHC- 379X Pic Fauna. Otter. Vertical strip of 4v x3.10 01.11.13 374-77   12.80  
BHC- 379XS Pic Fauna. Otter. Sheetlet of 8 (2 sets) 01.11.13 374-77 KB   25.60  
BHC- 379Y Pic Flora. Nettle Tree. Vertical pair of 2v x3.10 01.11.13 372-73   6.40  
BHC- 379YS Pic Flora. Nettle Tree. Sheetlet of 8 (4 sets) 01.11.13 372-73 KB   25.60  
BHC- 380X Pic Christmas 2013. Vertical pair of 2v x0.90 01.12.13 378-79   1.93  
BHC- 380XS Pic Christmas 2013. Sheetlet of 10 (5 pairs) 01.12.13 378-79KB   9.65  
BHC- 380Y Pic Solidarity. Friar Mladen Hrkac. 1v: 2.90 20.12.13 380   2.99  
BHC- 380YSz Pic Solidarity. Friar Mladen Hrkac. Sheetlet of 8+labl 20.12.13 380 KB   23.92  
 

2014

         
BHC- 381/83z Pic Mother Language Day. Strip of 3v+label 21.02.14 381-83   1.93  
BHC- 381/83zT   Mother Language Day. Sheet of 5 strips 21.02.14 381-83 BG   9.65  
BHC- 384 Pic Painter Gabriel Jurkic. 1v: 5.00 25.02.14 384   5.39  
BHC- 384S   Painter Gabriel Jurkic. Sheetlet of 4 stamps 25.02.14 384 KB   21.56  
BHC- 385/86 Pic EUROPA 2014 (Music Instr.) Pair of 2v: 3, 3 05.04.14 385-86   6.10  
BHC- 385/86M Pic EUROPA 2014 (Music Instr.) S/S of 4 (2pairs) 05.04.14 BL31 (385-86   12.20  
BHC- 385/86Sz Pic EUROPA 2014. Sheetlet of 4 pars + 2 labels 05.04.14 385-86 KB   24.40  
BHC- 387 Pic W.Shakespeare - 450. 1v: 0.50 23.04.14 387   0.54  
BHC- 387S   W.Shakespeare - 450. Sheetlet of 10 stamps 23.04.14 387 KB   5.40  
BHC- 388 Pic Archeology. Tombstone. 1v: 0.90 12.05.14 388   1.00  
BHC- 389M Pic Myths and Flora. Hazel. S/S: 2.00 22.05.14 BL32 (389)   2.15  
BHC- 390 Pic Football. 1v: 1.00 25.05.14 390   1.09  
BHC- 390Sz Pic Football. Sheetlet of 8 stamps + label 25.05.14 390 KB   8.72  
BHC- 391 Pic Medjugorje 2014. 1v: 1.00 01.06.14 391   1.09  
BHC- 391S   Medjugorje 2014. Sheetlet of 4 stamps 01.06.14 391 KB   4.36  
BHC- 392 Pic Academician Ivan Zovko. 1v: 1.50 20.08.14 392   1.61  
BHC- 392Sz Pic Academician Ivan Zovko. Sheetlet of 8 +label 20.08.14 392 KB   12.88  
BHC- 393 Pic Tennis Player Marin Cilic. 1v: 1.50 28.09.14 393   1.61  
BHC- 393Sz Pic Tennis Player Marin Cilic. Sheetlet of 8 + label 28.09.14 393 KB   12.88  
BHC- 394 Pic Ethnology. Lacing. 1v: 0.20 09.10.14 394   0.25  
BHC- 394Sz Pic Ethnology. Lacing. Sheetlet of 8 + label 09.10.14 394 KB   2.00  
BHC- 395 Pic Golden Coin of Emperor Nero. 1v: 3.00 31.10.14 395   3.15  
BHC- 395Sz Pic Golden Coin of Emperor Nero. Sheetlet of 6+2lab 31.10.14 395 KB   18.90  
BHC- 396/97 Pic Flora. Flowers. Pair of 2v x1.00 01.11.14 396-97   2.15 ask
BHC- 396/97M Pic Flora. Flowers. S/S of 4 (2 pairs) 01.11.14 BL33 (396-97)   4.30  
BHC- 398/401 Pic Horses, Donkey.. Block of 4v x 3.00 01.11.14 398-401   12.20  
BHC- 398/401S Pic Horses, Donkey.. Sheetlet of 2 x blocks of 4v 01.11.14 398-401 KB   24.40  
BHC- 402/03 Pic Christmas 2014, New Year. Pair of 2v x0.90 01.12.14 402-03   1.93  
BHC- 402/03S Pic Christmas 2014, New Year. Sheetlet of 4 pairs 01.12.14 402-03 KB   7.72  
 

2015

         
BHC- 404 Pic Church. Murder of Franciscans-70y. 1v: 0.90 07.02.15 404   0.96  
BHC- 404Tz Pic Church. Murder of Franciscans. Sh of 12+4 labels 07.02.15 404 BG   11.52  
BHC- 405 Pic Ilija Jakovljevic. Language Day. 1v: 1.50 21.02.15 405   1.54  
BHC- 405S Pic Ilija Jakovljevic. Language Day. Sheetlet of 8 21.02.15 405 KB   12.32  
BHC- 406 Pic Dr. Fra. Mihovil Sucic. 1v: 1.00 03.03.15 406   1.03  
BHC- 406S Pic Dr. Fra. Mihovil Sucic. Sheetlet of 10 stamps 03.03.15 406 KB   10.30  
BHC- 407 Pic Easter 2015. 1v: 0.90 25.03.15 407   0.96  
BHC- 407Sz Pic Easter 2015. Sheetlet of 8+label 25.03.15 407 Kb   7.68  
BHC- 408/09 Pic EUROPA 2015 (Old Toys). Pair of 2v x3.00 05.04.15 408-09   6.00  
BHC- 408/09M Pic EUROPA 2015 (Old Toys). S/S of 4 (2 pairs) 05.04.15 BL34 (408-09)   12.00  
BHC- 408/09Sz Pic EUROPA 2015. Sheetlet of 4 pairs + 2 labels 05.04.15 408-09 Kb   24.00  
BHC- 410 Pic Basketball. 1v: 5.00 06.04.15 410   5.15  
BHC- 410S   Basketball. Sheetlet of 8 stamps 06.04.15 410 Kb   41.20  
BHC- 411 Pic Archeology. 1v: 0.10 11.05.15 411   0.18  
BHC- 412M Pic Myths and Flora (Cannabis). S/S: 2.90 21.05.15 BL35 (412)   2.94  
BHC- 413 Pic Medugorje 2015. 1v: 1.00 01.06.15 413   1.02  
BHC- 413S   Medugorje 2015. 1v: 1.00 01.06.15 413 KB   8.16  
BHC- 414 Pic Pope Francis. 1v: 0.90 05.06.15 414   0.96  
BHC- 414Sz Pic Pope Francis. Sheetlet of 8 + label 05.06.15 414 KB   7.68  
BHC- 415 Pic Day of Left Handers. 1v: 2.00 13.08.15 415   1.98  
BHC- 415S   Day of Left Handers. Sheetlet of 8 13.08.15 415 KB   15.84  
BHC- 416 Pic Ethnological Treasure. Embroidery. 1v: 3.60 09.10.15 416   3.60  
BHC- 416S Pic Ethnological Treasure. Embroidery. Sheetlet of 9 09.10.15 416 KB   32.40  
BHC- 417 Pic Day of Hikining. 1v: 1.00 15.10.15 417   1.00  
BHC- 417Sz Pic Day of Hikining. Sheetlet of 8 + label 15.10.15 417 KB   8.00  
BHC- 418 Pic World Food Day. 1v: 0.90 16.10.15 418   0.90  
BHC- 419/20 Pic Flora. Pair of 2v: 2, 2 01.11.15 419-20   4.00  
BHC- 419/20S Pic Flora. Sheetlet of 5 pairs 01.11.15 419-20 KB   20.00  
BHC- 421/24 Pic Fauna. Se-tenant 4v x 2.00 01.11.15 421-24   8.00  
BHC- 421/24S Pic Fauna. Shetlet of 8 (2 sets) 01.11.15 421-24 KB   16.00  
BHC- 425/26 Pic Christmas 2015, New Year. Pair of 2v x0.90 01.12.15 425-26   1.80  
BHC- 425/26S Pic Christmas 2015, New Year. Sheetlet of 5 pairs 01.12.15 425-26 KB   9.00  
 

2016

         
BHC- 427 Pic Albert Einstein. 1v: 0.90 20.03.16 427   0.96  
BHC- 427Sz Pic Albert Einstein. Sheetlet of 8+label 20.03.16 427 KB   7.68  
BHC- 428 Pic EUROPA 2016 (Think green). 1v: 3.00 05.04.16 428   3.20  
BHC- 428M Pic EUROPA 2016 (Think green). S/S of 2 x3.00 05.04.16 BL36 (2x428)   6.40  
BHC- 428Sz Pic EUROPA 2016. Sheetlet of 8 + 2 labels 05.04.16 428 KB   25.60  
BHC- 429 Pic Athletics. 1v: 0.90 06.04.16 429   0.96  
BHC- 429S Pic Athletics. Sheetlet of 8 stamps 06.04.16 429 KB   7.68  
BHC- 430 Pic Archeology. Roman Post. 1v: 1.50 12.05.16 430   1.61  
BHC- 430Sz Pic Archeology. Roman Post. Sheetlet of 8+label 12.05.16 430 KB   12.88  
BHC- 431M Pic Myths and Flora (European Cornel). S/S: 5.00 22.05.16 BL37 (431)   5.30  
BHC- 432 Pic Friar Petar Bakula. 1v: 0.90 24.05.16 432   0.96  
BHC- 432S Pic Friar Petar Bakula. Sheetlet of 9 stamps 24.05.16 432 KB   8.64  
BHC- 433 Pic Medjugorje 2016. 1v: 1.00 01.06.16 433   1.07  
BHC- 434 Pic World Enviroment Day. 1v: 0.90 05.06.16 435   0.96  
BHC- 435 Pic Medjugorje 2016. 1v: 1.00 - self/adh 01.06.16 434   1.58  
BHC- 436 Pic World Enviroment Day. 1v: 0.90  - self/adh 05.06.16 436   1.58  
BHC- 437 Pic World Heart Day. 1v: 2.70 29.09.16 437   2.66  
BHC- 437S Pic World Heart Day. Sheetlet of 8 29.09.16 437 KB   21.28  
BHC- 438 Pic Old Agricultural Tools. 1v: 1.10 09.10.16 438   1.09  
BHC- 438S Pic Old Agricultural Tools. Sheetlet of 10 09.10.16 438 KB   10.90  
BHC- 439/40 Pic Flora. Water Flowers. Pair of 2v x 2.70 01.11.16 439-40   5.30  
BHC- 439/40S Pic Flora. Water Flowers. Sheetlet of 4 pairs 01.11.16 439-40 KB   21.20  
BHC- 441/44   Fauna. Frogs. Se-tenant 4v  x 2.10 01.11.16 441-44   8.20  
BHC- 441/44S Pic Fauna. Frogs. Sheetlet of 8 (2 sets) 01.11.16 441-44 KB   16.40  
BHC- 445 Pic Aristotel. 1v: 0.90 17.11.16 445   0.89  
BHC- 445S Pic Aristotel. Sheetlet of 8 stamps 17.11.16 445 KB   7.12  
BHC- 446 Pic International Men's Day. 1v: 5.00 19.11.16 446   4.94  
BHC- 446S Pic International Men's Day. Sheetlet of 9 19.11.16 446 KB   44.46  
BHC- 447/48   Christmas 2016, New Year. Pair of 2v x0.90 01.12.16 447-48   1.78  
BHC- 447/48S Pic Christmas 2016, New Year. Sheetlet of 5 pairs 01.12.16 447-48 KB   8.90  
    2017          
BHC- 449 Pic World Water Day. 1v: 2.70 22.03.17 449   2.66  
BHC- 449S Pic World Water Day. Sheetlet of 10 stamps 22.03.17 449 KB   26.60  
BHC- 450 Pic Franciscan Monastery on Humac. 1v: 0.60 04.05.17 450   0.60  
BHC- 450S Pic Franciscan Monastery on Humac. Sheetlet of 9 04.05.17 450 KB   5.40  
BHC- 451/52 Pic EUROPA 2017 (Castles). Pair of 2v: 3.00, 3.00 09.05.17 451-52   5.90  
BHC- 451/52M Pic EUROPA 2017 (Castles). S/S of 2x 2v: 3.00, 3.00 09.05.17 BL38 (451-52)   11.80  
BHC- 451/52Sz Pic EUROPA 2017. Sheetlet of 4 sets + 2 labels 09.05.17 451-52 KB   23.60  
BHC- 453 Pic Tombstone with Epitaph. 1v: 0.90 12.05.17 453   0.89  
BHC- 453S Pic Tombstone with Epitaph. Sheetlet of 8 stamps 12.05.17 453 KB   7.12  
BHC- 454 Pic Tombstone with Epitaph. 1v: 0.90  -s/adh 12.05.17 454   1.58  
BHC- 455M Pic Myths and Flora. Narcissus. S/S: 5.00 22.05.17 BL39 (455)   4.94  
BHC- 456 Pic Medjugorje 2017. 1v: 1.00 01.06.17 456   0.98  
BHC- 456S Pic Medjugorje 2017. Sheetlet of 9 01.06.17 456 KB   8.82  
BHC- 457 Pic Draisine Bicycle. 1v: 2.90 12.06.17 457   2.85  
BHC- 457S Pic Draisine Bicycle. Sheetlet of 9 stamps 12.06.17 457 KB   25.65  
BHC- 458 Pic Archeolog Radoslav Dodig. 1v: 0.90 17.06.17 458   0.89  
BHC- 458S Pic Archeolog Radoslav Dodig. Sheetlet of 9 17.06.17 458 KB   8.01  
BHC- 459 Pic Ethnomusicologist Dr.fra. Branko Maric. 1v: 2.70 21.06.17 459   2.65  
BHC- 459Sz Pic Ethnomusicologist B.Maric. Sheetlet of 8+2 labels 21.06.17 459 KB   21.20  
BHC- 460 Pic Ethnomusicologist Dr. B.Maric. 1v: 2.70 - self adh 21.06.17 460   2.65  
BHC- 461 Pic Handball. 1v: 3.60 18.07.17 461   3.54  
BHC- 461Sz Pic Handball. Sheetlet of 8+label 18.07.17 461 KB   28.32  
BHC- 462 Pic Handball. 1v: 3.60 - self adhesive 18.07.17 462   3.54  
BHC- 463 Pic Painter Milivoj Uzelac - 120. 1v: 2.90 23.07.17 463   2.85  
BHC- 463S Pic Painter Milivoj Uzelac - 120. Sheetlet of 8 stamps 23.07.17 463 KB   22.80  
BHC- 464 Pic Rescuing Starving Children in 1917. 1v: 1.30 05.09.17 464   1.28  
BHC- 464S Pic Rescuing Starving Children. Sheetlet of 8 05.09.17 464 KB   10.24  
BHC- 465 Pic Ethnology. Silver String. 1v: 1.00 09.10.17 465   0.98  
BHC- 465S   Ethnology. Silver String. Sheetlet of 9 09.10.17 465 KB   8.82  
BHC- 466 Pic Humanitarian Organization Mary's Meals. 1v: 3.10 09.10.17 466   3.06  
BHC- 466S   Humanitarian Org. Mary's Meals. Sheetlet of 8 09.10.17 466KB   24.48  
BHC- 467/68 Pic Flora. Pair of 2v x 2.70 01.11.17 467-68   5.30  
BHC- 467/68S Pic Flora. Sheetlet of 4 pairs 01.11.17 467-68 KB   21.20  
BHC- 469/72 Pic WWF. Chamois. Block of 4v x1.50 01.11.17 469-72   5.90  
BHC- 469/72Sz Pic WWF. Chamois. Sheetlet of 2 blocks of 4v 01.11.17 469-72 KB   11.80  
BHC- 473/74 Pic Christmas 2017. Pair of 2v x0.90 01.12.17 473-74   1.75  
BHC- 473/74Sz Pic Christmas 2017. Sheetlet of 4 pairs + 2 labels 01.12.17 473-74 KB   7.00  
BHC- 475-76 Pic Christmas 2017. 2v x0.90; self-adhesive 01.12.17 475-76   1.75  
 

2018

         
BHC- 477 Pic Friar Bazilije Pandzic. 1v: 0.90 30.01.18     0.89  
BHC- 477S Pic Friar Bazilije Pandzic. Sheetlet of 9 stamps 30.01.18     8.01  
BHC- 478 Pic World Day of the Sick. 1v: 1.10 11.02.18     1.09  
BHC- 478S   World Day of the Sick. Sheetlet of 10 11.02.18     10.90  
BHC- 479 Pic World Down Syndrome Day. 1v: 3.10 21.03.18     3.06  
BHC- 479S   World Down Syndrome Day. Sheetlet of 8 21.03.18     24.48  
BHC- 480/81 Pic EUROPA 2018 (Bridges). Pair of 2v: 3, 3 05.04.18     5.90  
BHC- 480/81M Pic EUROPA 2018 (Bridges). S/S of 4 (2x2v) 05.04.18     11.80  
BHC- 480/81Sz Pic EUROPA 2018 (Bridges). Sh-t of 4 sets+2 labels 05.04.18     23.60  
BHC- 482/83 Pic Table Tennis. Pair of 2v x 2.90 06.04.18     5.70  
BHC- 482/83S Pic Table Tennis. Sheetlet of 8 (4 sets) 06.04.18     22.80  
BHC- 484 Pic Bell from Roskopolje. 1v: 0.90 12.05.18     0.89  
BHC- 484Tz Pic Bell from Roskopolje. Shet of 12+4labels 12.05.18     10.68  
BHC- 485 Pic International Day of Families. 1v: 1.50 15.05.18     1.49  
BHC- 485S   International Day of Families. Sheetlet of 10 15.05.18     14.90  
BHC- 486M Pic Fairy Vjetrenica and the Heather. S/S: 5.00 22.05.18     4.93  
BHC- 487 Pic Medjugorje 2018. 1v: 1.00 01.06.18     0.98  
BHC- 488 Pic World Blood Donor Day. 1v: 1.10 14.06.18     1.09  
BHC- 488S   World Blood Donor Day. Sheetlet of 10 14.06.18     10.90  
BHC- 489/90 Pic International Coffee Day. Pair of 2v x2.90 01.10.18     5.70  
BHC- 489/90S   International Coffee Day. Sheetlet of 4 pairs 01.10.18     22.80  
BHC- 491 Pic Ethnology. The Loom. 1v: 0.90 09.10.18     0.89  
BHC- 492 Pic Ethnology. The Loom. 1v: 0.90  - self adh. 09.10.18     0.89  
BHC- 493/94 Pic World Food Day. Donut, Cicvara. Pair of 2v x3.60 16.10.18     7.08  
BHC- 493/94Sz Pic World Food Day. Sheetlet of 4 pairs + 2 labels 16.10.18     28.32  
BHC- 495/96 Pic Old Coins. Pair of 2v x5.00 31.10.18     9.20  
BHC- 495/96Sz Pic Old Coins. Sheetlet of 8 (4 pairs) 31.10.18     36.80  
BHC- 497/98 Pic Flora 2018. Flowers. Pair of 2v: 2.00, 2.00 01.11.18     3.92  
BHC- 497/98S Pic Flora 2018. Flowers. Sheetlet of 10 (5 pairs) 01.11.18     19.60  
BHC- 499/02 Pic Fauna 2018. Fishes. Block of 4v x 2.70 01.11.18     10.50  
BHC- 499/02S Pic Fauna 2018. Fishes. Sheetlet of 8 (2 blocks of 4) 01.11.18     21.00